Doprava zdarma pro objednávky nad 1500 Kč.

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ AKCE

1. Pořadatel soutěžní akce

Pořadatelem soutěže je společnost LaBeringa, s.r.o., se sídlem Korunní 1000/37, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČ 09016929, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu C a vložce 328686 (dále jen „organizátor“).

2. Doba konání soutěžní akce

Soutěž bude probíhat od 17. 10. do 24. 10. 2021 včetně (dále jen „doba konání soutěže“). Soutěž probíhá na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“) prostřednictvím sociální sítě Instagram.

3. Účast v soutěžní akci

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území Evropské unie, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ či „účastník soutěže“). Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli, či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. Soutěžící musí mít založený účet na sociální síti Instagramu před zahájením soutěže a musí v době ukončení soutěže sledovat profil @ravaneofoods. Soutěžící musí dodržovat veškerá pravidla použití sítě Instagram. Do závěrečného vyhodnocení o výhry budou zařazeny jen soutěžící splňující výše uvedené podmínky.

4. Mechanika soutěže/Hodnotící kritérium

Úkolem soutěžícího je sledovat Instagramový profil @ravaneofoods a vložit pod soutěžní příspěvek na profilu @ravaneofoods komentář, ve kterém označí další osobu. Z doručených odpovědí pořadatel soutěže vybere 1 až 3 výherce z Evropské unie.

5. Výherci

Výhercem se stanou 1 až 3 soutěžící s doručovací adresou na území Evropské unie, které vybere pořadatel soutěže (viz výše).

6. Oznámení výherců

Vybraní výherci budou vyhlašovaní max. do 3 dnů od plánovaného ukončení soutěže. Pro oznámení výher jednotlivým výhercům jsou vždy použity kontaktní údaje zpřístupněné účastníky na jejich Instagramovém profilu. Výherci jsou zároveň zveřejněni na Instagramovém profilu @ravaneofoods u příslušného soutěžního postu, dle kritérií uvedených v bodě 4.

7. Podmínky získání výher

Výhry budou zasílány přepravní společností na výhercem sdělenou adresu pouze na území Evropské unie, a to do nejpozději do 30 dnů od data vyhlášení výherce. Výhry účastníků, které z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatele nebude možno doručit, nebudou předány a nárok na ně zaniká. Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. Nárok na výhru zaniká i v případě, že výherce do 3 pracovních dnů od vyhlášení výherců neposkytne svou doručovací adresu, na kterou mu má být výhra zaslána.

8. Sdělení o zpracování osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a současně o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále též „GDPR“), organizátor sděluje tyto informace dle čl. 12 a 13 GDPR o zpracovávání osobních údajů:

Správcem a zpracovatelem údajů je společnost LaBeringa, s.r.o., se sídlem Korunní 1000/37, 120 00 Praha, Česká republika, IČ 09016929.

Rozsah a obsah zpracovávaných osobních údajů: Zpracovatel shromažďuje jména výherců a poskytnuté doručovací adresy výherců výhradně za účelem odeslání výhry soutěžícímu, a to po dobu nezbytně nutnou pro odeslání a doručení výhry; po této lhůtě budou všechny poskytnuté osobní údaje výherce bezpečně smazány z datových úložišť organizátora.

Účel zpracování: dokladování vzniku, průběhu a vyhodnocení soutěže, vnitřní kontrola a evidence, ochrana právních nároků a plnění zákonných povinností.

Právní základ zpracování: plnění smluv se subjekty údajů (splnění podmínek soutěže), plnění právních povinností (evidence dokladů dle zákona o účetnictví), oprávněné zájmy správce (vnitřní administrativní evidence).

Kategorie příjemců těchto osobních údajů: v případě žádosti na základě zákona a v jeho mezích orgány veřejné moci (soudy, správní orgány). Osobní údaje nejsou předávány do třetí země mimo Evropskou unii. Správce neprovádí automatizované individuální rozhodování o osobních údajích ani profilování.

Doba uložení osobních údajů: po dobu trvání soutěže a následně po dobu nezbytně nutnou pro ochranu oprávněných zájmů správce (uchování evidence pro případ soudního sporu).

Za podmínek stanovených GDPR mají účastníci právo:

  1. a) žádat o sdělení účelu zpracování, kategorií dotčených osobních údajů, příjemců zpracovávaných osobních údajů, plánované délky uchovávání osobních údajů a o sdělení zdroje osobních údajů, pokud jím nejsou sami účastníci
  2. b) žádat o opravu nebo výmaz osobních údajů nebo o omezení jejich zpracování, případně můžete vznést námitku proti tomuto zpracování,
  3. c) podat stížnost u dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů, kontaktní údaje uoou.cz.

9. Ostatní ustanovení a podmínky

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Instagram účtu “https://www.instagram.com/ravaneofoods/”. Bude-li mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost internetu a sociální sítě Instagram). Pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. V případě, že se výherci nepodaří kontaktovat na jeho Instagram účtu, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Takto nepřevzatá výhra propadá pořadateli soutěže. Pořadatel ani organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v rámci odeslání poštou. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Instagram.

V Praze dne 16. 10. 2021

Nákupní košík
Přejít nahoru